Finding Words to Describe a Photograph

Leave a comment
Home, Identity, Journal, Photography
Writing down some ideas and impressions

English

Many years ago, in the German language grammar classes in high school, we were given the task of describing a photograph.

A picture, often surreal, without any context. By writing a short paragraph, we had to demonstrate the possession of elaborate vocabulary to describe the scene, the impression it leaves, and the photographer’s intention. 

Many of my classmates found these exercises boring or annoying. It is a picture of this and that.. what else can you say. On the other hand, I found somehow comforting the task to explore the image in front of me and find some hidden meanings or craft a little story about the objects and the personas in the photograph. Plus, I think I was better at writing a free text in German than guessing the prepositions or the verb prefixes.

So, this little habit of describing images has stuck with me. 

Many years after, I still like to grab a book with photographs and jot down some notes on what I see and how it makes me feel.

This week I found myself looking and returning to the surreal world of saturated colors of Guy Bourdin and one of his most famous photographs, Reclining in the sun, 1978. 

A perfect photograph for me that depicts a short break or a little escape.

In the center of the image, one can see a young woman reclining in a chair on a patio. 

She is wrapped in a white towel and wears high heel sandals.

Her body, her legs are nicely exposed in the sunlight, while her head remains in the shade with eyes closed.

In one hand, she holds sunglasses. It seems like she does not need it at this moment – she does not need to hide from the sun or hide her eyes from interlocutors.

A pink swimming suite is hanging, most probably to dry on the louvered blue doors naturally framing the photograph. 

While at first glance, the image recalls some relaxing, easy associations like a nearby swimming pool, a relaxing sunny morning, if we look better, we can see the subtle tension of the feet resting on the high heel sandals and the uncomfortable, melodramatic posture.

The young woman appears somehow tired or annoyed. Maybe she is just taking a little break after swimming before returning to a loud crowd or her duties.

It is a deceptively simple shot, but using accents of pure, bright colors, Boudin creates a modern masterpiece.

And at the end I am reminded about the minutes when I need to bring my coffee break to an end and resume work.

Нахвърляне на идеи и впечатления

Български

Преди доста години, по време на часовете по немски в гимназия, често ни даваха задача да опишем снимка.

Някакво изображение, често сюреалистично и без никакъв контекст.

Да напишем кратък параграф с описание на сцената, която виждаме, впечатлението, което ни създава и намеренията на фотографа имаше за цел да покажат напредналия ни речников запас.

Повечето ми съученици намираха тези занимания за скучни. Това е просто снимка, какво толкова можеш да кажеш, да опишеш. Аз, от друга страна намирах това начинание за някак странно успокояващо и приятно.

Предпочитах да си измислям кратки истории по картина, отколкото да попълвам упражения с липсващи предлози или глаголни представки. А и мисля, че ме биваше повече в писането на свободен текст.

Този навик, да описвам изображения, някак остана във времето. 

Вече доста години след това, често посягам към големите книги с фотографии и си нахвърлям простичко какво виждам и как ме кара да се чувствам.

Тази седмица няколко пъти се връщам към сюреалистичния цветен свят на Ги Борден и една от неговите най-известни фотографии, Излежаване на слънце, 1978. 

Чудесна снимка, която изобразява кратка почивка или малко бягство за мен.

В центъра на изображението виждаме млада жена, която се излежава на слънце. Облечена е само в бяла кърпа и сандали на висок ток.

Тялото й, краката й са на слънце, докато главата й остава скрита на сянка. Виждаме, че очите й са затворени.

В едната си ръка държи очила. Изглежда, че не й трябват в този момент. Няма нужда да се крие от слънцето или да крие очите си от събеседници.

Розов бански костюм виси на крилатите сини врати, които създават естествена рамка на снимката.

Въпреки че на пръв поглед изображението навява някакви спокойни и асоциации, като басейн наблизо, спокоен слънчев предиобед, ако се загледаме, можем да усетим лекото напрежение в стъпалата почиващи на сандалити на висок ток, и неудобната мелодраматична стойка на тялото.

Младата жена изглежда някак уморена или без особен интерес за случващатото се наоколо. Може би просто си почива след плуване, и скоро трябва да се върне при шумна компания или към своите задължения.

Използвайки акцентите на ярките, цветове Боден успява да създаде от една привидно семпла фотография, модерно произведение на изкуството.

А междувременно аз си спомням, че е време да завърша своята почивка и да се завърна към работата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s